Organizacja

  1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły, opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do 30 lipca każdego roku.
  2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do 15 sierpnia danego roku.
  3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor ustala tygodniowy rozkład wszystkich zajęć z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.