Ocena opisowa

System oceniania

Postanowienia ogólne:

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia umiejętności i wiadomości w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia i norm etycznych.
 3. Ocenianiu podlegają: osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia.
 4. Przedmiotem oceny jest postęp dokonany przez ucznia.
 5. Oceniając porównuje się etapy rozwoju każdego ucznia, a nie uczniów między sobą.
 6. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się przez ocenianie wewnątrzszkolne, na które składa się:
  • ocenianie bieżące poprzez prowadzenie montessoriańskiej obserwacji postępów ucznia, którego jednym z narzędzi jest arkusz wg załącznika,
  • klasyfikacja śródroczna (nie jest stosowana w klasach 1-3),
  • klasyfikacja końcoworoczna.
 7. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  • informowanie ucznia na jego życzenie, o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
  • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
  • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
  • dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
  • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 8. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
  • ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
  • ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen książkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole,
  • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
  • ustalanie rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  • ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej i końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
 9. Ocenia się indywidualne możliwości ucznia w następujących sytuacjach dydaktycznych:
  • umiejętności i wiadomości nabyte w procesie nauczania i uczenia się,
  • systematyczność pracy ucznia,
  • samodzielne wytwory ucznia, projekty, prace pisemne,
  • zaangażowanie i kreatywność ucznia,
  • umiejętność prezentowania wiedzy,
  • umiejętność współpracy w grupie,
  • organizacja pracy własnej.