RODO

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

Szanowni Państwo,

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (…) („RODO”) chcielibyśmy przypomnieć Państwu i przekazać informacje dotyczące zbierania Państwa i Państwa dzieci danych osobowych w związku ze świadczeniem pomocy edukacyjnej przez nas tj. Niepubliczne Przedszkole Montessori Children’s Academy / Niepubliczna Podstawowa Szkoła Montessori.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO, poniżej przekazujemy Państwu poniższe podstawowe oraz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa i Państwa dzieci danych osobowych.

Administrator danych

Niepubliczne Przedszkole Montessori Children’s Academy / Niepubliczna Podstawowa Szkoła Montessori

ul. Konarskiego 3,
05-092 Łomianki

tel.: 790 874 733, 793 949 442
e-mail: biuro@montessoriacademy.com.pl
www: montessori-academy.pl

(powyższe dane kontaktowe są właściwe we wszystkich sprawach dotyczących Państwa danych osobowych)

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje

Okres przez który dane są przechowywane

zawarcie i wykonywanie umowy o przyjęcie dziecka do Niepubliczne Przedszkole Montessori Chldren’s Academy / Niepubliczna Podstawowa Szkoła Montessori („umowa”), w tym przetwarzanie danych osobowych osób upoważnionych do obioru dziecka w Państwa imieniu i kontaktowanie się z osobami działającymi na Państwa rzecz w związku z zawartą z Państwem umową)

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzania danych osobowych osób upoważnionych do obioru dziecka w Państwa imieniu i kontaktowanie się z osobami działającymi na Państwa rzecz w związku z zawartą z Państwem umową)

umożliwienie wykonywania umowy

do czasu wygaśnięcia ciążących na nas obowiązków lub uprawnień prawnych (m.in wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)

niezbędne do wypełnienia obowiązku edukacyjnego (m.in. prowadzenie procesu rekrutacyjnego, realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy Niepublicznego Przedszkola Montessori Children’s Academy / Niepublicznej Szkoły Montessori i ich rozwoju organizacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

do czasu wygaśnięcia ciążących na Niepublicznym Przedszkolu Montessori Children’s Academy / Niepublicznej Szkole podstawowej Montessori obowiązków lub uprawnień prawnych (m.in wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)

dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu postępowania rekrutacyjnego

w celu ochrony życia i zdrowia dzieci – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów dzieci i ich rodziców (przetwarzanie danych szczególnych kategorii tj. dot. zdrowia dzieci, w tym przyjmowanych leków i diety)

art. 6 ust. 1 lit. d RODO

przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej

do czasu ustania celu przetwarzania danych tj. co najmniej do momentu wygaśnięcia umowy z Niepublicznym Przedszkolem Montessori Children’s Academy / Niepublicznej Podstawowej Szkoły Montessori, gdy dziecko przestanie być uczniem Niepublicznego Przedszkola Montessori Children’s Academy / Niepublicznej Podstawowej Szkoły Montessori

marketing bezpośredni usług własnych Niepublicznego Przedszkola Montessori Children’s Academy / Niepublicznej Podstawowej Szkoły Montessori

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność

w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania,

w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.

archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania

Odbiorcy (kategorie odbiorców) danych osobowych

podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Niepublicznego Przedszkola Montessori Children’s Academy / Niepublicznej Podstawowej Szkoły Montessori tj. pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy, dostawcy usług dla Niepublicznego Przedszkola Montessori Children’s Academy / Niepublicznej Podstawowej Szkoły Montessori (np. usług IT, pocztowych i kurierskich),

organy publiczne lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Niepublicznym Przedszkolu Montessori Children’s Academy / Niepublicznej Podstawowej Szkole Montessori obowiązków, w szczególności właściwe organy nadzoru pedagogicznego.

Dane kontaktowe osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych:

Ewa Stolarczyk

tel.: 793 949 442
e-mail: biuro@montessori-academy.pl

Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego:

Nie dotyczy

Ponadto informujemy Państwa o prawie do żądania dostępu do swoich i Państwa dzieci danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także o prawie do ich przenoszenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), chyba że przepisy szczególne nakładają ograniczenia.

Podawanie danych osobowych przez Państwa jest co do zasady wymogiem prawidłowego i rzetelnego wykonywania przez nas ww. umowy i spełnienia nałożonych na nas wymogów prawnych. Brak podania danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić Niepublicznemu Przedszkolu Montessori Children’s Academy / Niepublicznej Podstawowej Szkoły Montessori nawiązanie lub wykonywanie umowy i realizowanie obowiązków przez ww. przepisy prawa.

Informacja o prawie cofnięcia zgody

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani oraz Pana/Pani dziecka w dowolnym momencie i formie (ustnie, e-mail, telefonicznie, pisemnie) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Niepubliczne Przedszkole Montessori Children’s Academy / Niepubliczna Podstawowa Szkoła Montessori dokonało na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zgoda na przetwarzanie danych o zdrowiu Pana/Pani oraz Pana/Pani dziecka nie jest konieczna, ponieważ Niepubliczne Przedszkole Montessori Children’s Academy / Niepubliczna Podstawowa Szkoła Montessori może przetwarzać te dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d RODO bez zgody, w celu ochrony życia i zdrowia dzieci – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów dzieci i ich rodziców (przetwarzanie danych szczególnych kategorii tj. dot. zdrowia dzieci, w tym przyjmowanych leków i diety). Pomimo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia dziecka Niepubliczne Przedszkole Montessori Children’s Academy / Niepubliczna Podstawowa Szkoła Montessori ma nadal prawo je przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO.